วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

                วิชาประวัติศาสตร์  เป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  จนถึงปัจจุบัน  และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลัง มีความตระหนักและเห็นคุณค่า มีความรักความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย

                 วิชาหน้าที่พลเมืองจัดเป็นรายวิชาเพิ่่มเติม ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติคือ ความเป็นไทย  รักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความปรองดอง  สมานฉันท์  และมีวินัยในตนเอง

นางกองแก้ว ดำกลิ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ

นางกัลยรัตน์ วิเศษรจนา
สอนประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง

นางสาวบุษยา แป้นหลง
สอนประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2